Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Natuurbeheer in Nederland is gewoon: tuinieren!

Er is geen natuur in Nederland 
In Nederland wordt veel gesproken over de natuur. Er zijn natuurgebieden, natuurorganisaties en natuurbeleid. Maar is er wel echt natuur in Nederland? Als we kijken naar de definitie van natuur, dan is het antwoord nee. Natuur is een gebied dat niet door mensen is beïnvloed. 


Onze "natuur" is door mensen gemaakt 
Nederland is echter een land dat door mensen is gemaakt. Het is een laaggelegen land dat is ontstaan door de zeespiegelstijging. De mens heeft het land drooggelegd en bewoonbaar gemaakt. De groene ruimte in Nederland is ook door mensen gemaakt. Bossen, duinen en andere natuurgebieden zijn aangelegd of in stand gehouden door de mens. De dieren die in deze gebieden leven, zijn vaak ook door mensen ingevoerd of uitgezet. Dus wat we in Nederland als natuurgebied beschouwen, is eigenlijk een tuin. 

Tuinieren
De mens beheert deze tuin om ervoor te zorgen dat er een gevarieerde flora en fauna is. Dit is tuinieren, geen natuurbeheer. Natuurbescherming is een foutief begrip. Als er geen natuur is in Nederland, dan is natuurbescherming ook een foutief begrip. We kunnen niet iets beschermen dat niet bestaat. 

Natuurbescherming?
Natuurorganisaties proberen de natuur in Nederland te beschermen. Ze doen dit door natuurgebieden aan te kopen en in stand te houden. Ze proberen ook de biodiversiteit te bevorderen. Dit is een nobel streven, maar het is gedoemd te mislukken. De natuur in Nederland is immers voortdurend aan verandering onderhevig. Dieren en planten veranderen vanwege natuurlijke oorzaken, maar ook door menselijke invloeden.

Landschapsbeheer is de juiste term 
In plaats van natuurbescherming, zouden we beter kunnen spreken van landschapsbeheer. Landschapsbeheer is het beheer van een gebied door de mens. Dit kan het behoud van natuurwaarden omvatten, maar ook andere doelstellingen, zoals recreatie, landbouw of wonen. Landschapsbeheer is een realistischer begrip voor Nederland. Het is een erkenning dat de natuur in Nederland niet statisch is, maar voortdurend verandert. 

De toekomst van de Nederlandse "natuur" 
De toekomst van de Nederlandse natuur is onzeker. De natuur wordt bedreigd door klimaatverandering en andere menselijke invloeden. Maar de toekomst van de Nederlandse natuur is ook in onze handen. Door goed landschapsbeheer kunnen we een land creëren waarin het fijn leven is voor mensen, planten en dieren. Dit betekent dat de gebieden die we nu als natuurgebied beschouwen, wel kunnen veranderen. Bossen kunnen open plekken krijgen, en ook de duinen kunnen veranderen. Dit is geen ramp, maar een natuurlijk proces. Door goed landschapsbeheer kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse natuur zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Zo kunnen we een land creëren waarin flora, fauna en de mens in harmonie samenleven.

Reacties