Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Natuurbeheer in Nederland is gewoon: tuinieren!

Er is geen natuur in Nederland 
In Nederland wordt veel gesproken over de natuur. Er zijn natuurgebieden, natuurorganisaties en natuurbeleid. Maar is er wel echt natuur in Nederland? Als we kijken naar de definitie van natuur, dan is het antwoord nee. Natuur is een gebied dat niet door mensen is beïnvloed. 


Onze "natuur" is door mensen gemaakt 
Nederland is echter een land dat door mensen is gemaakt. Het is een laaggelegen land dat is ontstaan door de zeespiegelstijging. De mens heeft het land drooggelegd en bewoonbaar gemaakt. De groene ruimte in Nederland is ook door mensen gemaakt. Bossen, duinen en andere natuurgebieden zijn aangelegd of in stand gehouden door de mens. De dieren die in deze gebieden leven, zijn vaak ook door mensen ingevoerd of uitgezet. Dus wat we in Nederland als natuurgebied beschouwen, is eigenlijk een tuin. 

Tuinieren
De mens beheert deze tuin om ervoor te zorgen dat er een gevarieerde flora en fauna is. Dit is tuinieren, geen natuurbeheer. Natuurbescherming is een foutief begrip. Als er geen natuur is in Nederland, dan is natuurbescherming ook een foutief begrip. We kunnen niet iets beschermen dat niet bestaat. 

Natuurbescherming?
Natuurorganisaties proberen de natuur in Nederland te beschermen. Ze doen dit door natuurgebieden aan te kopen en in stand te houden. Ze proberen ook de biodiversiteit te bevorderen. Dit is een nobel streven, maar het is gedoemd te mislukken. De natuur in Nederland is immers voortdurend aan verandering onderhevig. Dieren en planten veranderen vanwege natuurlijke oorzaken, maar ook door menselijke invloeden.

Landschapsbeheer is de juiste term 
In plaats van natuurbescherming, zouden we beter kunnen spreken van landschapsbeheer. Landschapsbeheer is het beheer van een gebied door de mens. Dit kan het behoud van natuurwaarden omvatten, maar ook andere doelstellingen, zoals recreatie, landbouw of wonen. Landschapsbeheer is een realistischer begrip voor Nederland. Het is een erkenning dat de natuur in Nederland niet statisch is, maar voortdurend verandert. 

De toekomst van de Nederlandse "natuur" 
De toekomst van de Nederlandse natuur is onzeker. De natuur wordt bedreigd door klimaatverandering en andere menselijke invloeden. Maar de toekomst van de Nederlandse natuur is ook in onze handen. Door goed landschapsbeheer kunnen we een land creëren waarin het fijn leven is voor mensen, planten en dieren. Dit betekent dat de gebieden die we nu als natuurgebied beschouwen, wel kunnen veranderen. Bossen kunnen open plekken krijgen, en ook de duinen kunnen veranderen. Dit is geen ramp, maar een natuurlijk proces. Door goed landschapsbeheer kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse natuur zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Zo kunnen we een land creëren waarin flora, fauna en de mens in harmonie samenleven.

Reacties