Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Waar blijft het politieke antwoord op overbevolking?


Het fenomeen dat de wereldbevolking blijft doorgroeien en dat dit ook in ons eigen land tot problemen leidt, wordt door verschillende politieke partijen genoemd in hun verkiezingsprogramma’s (Tweede Kamer 2021-2025).

VVD, CDA, D66 en JA21 noemen zowel de (effecten van de) groeiende wereldbevolking als de groei van de Nederlandse bevolking. 
PvdA en CU noemen alleen de groeiende wereldbevolking, terwijl PVV, PvdD, SGP en FvD alleen de groei van de Nederlandse bevolking noemen. 

Er zijn ook partijen in de Tweede Kamer waarvan het verkiezingsprogramma geen woord rept over overbevolking: BBB, BIJ1, DENK, 50plus, SP en GroenLinks. 
Geen der partijen die wel spreken over de bevolkingsgroei, pleiten voor maatregelen om de groei van de wereldbevolking te beteugelen. VVD, PVV,  CDA en FvD leggen in hun programma’s alleen een relatie met het beperken of reguleren van immigratie in ons land. En het coalitieakkoord van het zittende kabinet zegt er zelfs geen woord over.

Lokale problematiek.
Nederland is vol
Je kunt zeggen dat Nederland overvol is en geen immigratie meer kan accommoderen. Maar nationale maatregelen op het vlak van immigratie zijn alleen maar gericht op de lokale, Nederlandse, effecten. De oorzaak - de groei van de wereldbevolking - wordt niet aangepakt. 

Zolang de wereldbevolking blijft groeien is al het beleid gericht op de volkshuisvesting, de verduurzaming van de samenleving, energievoorziening, biodiversiteit, voedselzekerheid en het terugdringen van CO2 uitstoot, dweilen met de kraan open. 

Er zijn sommigen die denken dat de wereld nog wel een paar miljard mensen meer aankan. Dat het een kwestie is van aanpassen van gedrag bij vooral de rijke en geïndustrialiseerde landen. De rijke landen zijn het probleem. Daar hebben mensen immers de grootste ecologische “footprints”. Die denkwijze miskent de migratie van arme landen met bevolkingsgroei naar de rijke landen. De immigrant in een rijk en Westers land zal zich snel aan het lokale consumptiepatroon aanpassen. Bovendien zijn de problemen van deze tijd - ontbossing, overbevissing, verdroging enz. - niet beperkt tot de rijke gebieden in de wereld. 

Optimisten denken dat de mensheid met innovatieve oplossingen wel kan zorgen voor het beheersen van de effecten van de bevolkingsgroei. Maar niets uit de geschiedenis wijst in die richting. Integendeel. 

Het is derhalve nodig dat wereldwijd het besef ontstaat dat het beteugelen van de groei van de wereldbevolking noodzakelijk is. Het is nog steeds een taboe. Maar het is de hoogste tijd dat we gaan denken aan oplossingen. De politiek moet hier gaan leiden: om te beginnen op nationaal niveau en snel ook internationaal. Een van de ideeën is bijvoorbeeld de koppeling van onze ontwikkelingshulp aan de aanwezigheid van een actief beleid van geboortebeperking.


----------

Hieronder voor de fijnproever nog even de precieze teksten in de verkiezingsprogramma's:


VVD: 


De wereldbevolking groeit en de wereldwijde vraag naar voedsel zal de komende jaren blijven toenemen. Het belang van landbouw neemt daarmee toe. 


Sommige landen gebruiken de mogelijkheid om migratiestromen los te laten zelfs als middel om Europa onder druk te zetten. Als we niets veranderen neemt dit probleem alleen maar toe. Een sterk stijgende Afrikaanse bevolking en een voortdurende aanwezigheid van Islamitisch radicalisme in het MiddenOosten en Afrika betekenen dat velen richting Europa willen komen. 


PVV


De PVV wil voor u: (...)  Restrictief immigratiebeleid om nog meer overbevolking te voorkomen.


CDA: 


Op wereldschaal azen landen als China op onze agrarische technologie en productiecapaciteit, terwijl met de groei van de wereldbevolking voedselzekerheid en voedselveiligheid steeds grotere vraagstukken worden. Europese samenwerking en handelsverdragen zijn dan onmisbare instrumenten om de eigen markt, de voedselkwaliteit en de productie te beschermen.

(...)

Wij willen een Europese Afrika-strategie om langjarig bij te dragen aan de ontwikkeling van dit continent, de bestrijding van armoede en ziektes, de realisatie van de VN Sustainable Development Goals (SDG) en samenwerking op het gebied van duurzame energie en handel. Deze strategie biedt een nieuw perspectief voor het continent en moet er mede toe bijdragen dat de bevolkingstoename in Afrika niet leidt tot nieuwe migratiestromen naar Europa.

(...)

Toch leidt de toename van het aantal migranten ook tot zorgen. De huidige aantallen overstijgen de spankracht van de samenleving om al deze mensen ook een toekomst te kunnen bieden. Zeker als we weten dat we in het huidige tempo doorgroeien naar een bevolking van 19 miljoen mensen in 2040.

(...)

Om zorgen weg te nemen en het draagvlak te behouden, moeten we duidelijk maken dat migratie niet iets is wat ons overkomt, maar een bewuste keuze om hulp te bieden aan vluchtelingen en een toekomst geven aan arbeidsmigranten die onze economie nodig heeft. Door grip te krijgen op migratie en integratie zijn wij ook beter voorbereid op de verwachte toename van het aantal migranten door oorlog en geweld, klimaatverandering en de verdubbeling van de bevolkingsgroei in Afrika in de komende decennia. 


D66


Onze bevolking groeit en wordt ouder en diverser. Dat heeft grote gevolgen voor hoe we leven. Wij geloven dat toekomstige generaties – onze kinderen en kleinkinderen – ook recht hebben op een leefbare planeet, op een fijn land.

(...)

In kringlooplandbouw staat een efficiënte en duurzame omgang met de aarde centraal. Alleen zo kan een groeiende wereldbevolking binnen de grenzen van de aarde worden gevoed. 

(...)

Kansrijke asielzoekers worden volgens een verplichte en vaste verdeelsleutel verdeeld over Europese lidstaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeur van de asielzoeker, de aanwezigheid van familieleden, bevolkingsomvang en behoefte.


GROENLINKS


(...) niks


SP


(...) niksPvdA

De wereldbevolking stijgt volgens de Verenigde Naties naar 10 miljard mensen in 2050. 39 Daarmee stijgt ook het gebruik van grondstoffen voor productie en consumptie en 40 overschrijden we de draagkracht van de Aarde. De noodzaak voor duurzame en humane 41 oplossingen is evident en ook de coronacrisis vraagt wereldwijd om een groen economisch herstel.


CHRISTENUNIE

De wereldbevolking groeit door, terwijl natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken. Overal ter wereld worden

landen en mensen direct of indirect geraakt door dezelfde problemen: klimaatverandering, honger en armoede, ongelijkheid, regionale conflicthaarden, vluchtelingenstromen. Dat vraagt om meer samenwerking over grenzen heen. 


PvdD


Het is niet uit te leggen waarom we in Nederland de slager en de melkboer van de wereld willen zijn, die kaas exporteert naar Canada en varkens naar China, terwijl er te weinig ruimte overblijft voor de Nederlandse bevolking om te wonen en te recreëren en de biodiversiteit dramatisch afneemt. 


50PLUS


(...) niks


SGPDe financiële ondersteuning van gezinnen speelt ook een rol in de discussie over de ontwikkeling van het bevolkingsaantal (demografie). Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw daalt steeds verder en is veel te laag voor een gezonde opbouw van de bevolking. Naast een daling van het aandeel van de autochtone bevolking, stijgt het aandeel van de allochtone bevolking, onder andere door immigratie en een hoger aantal geboorten Dat brengt vaak spanningen met zich mee. 


DENK


(...) niks


FvD


Onze belangrijkste maatregel om de ‘natuur’ in stand te houden is beperking van bevolkingsgroei door te stoppen met massale immigratie. Dat is het enige dat de drang naar bebouwing van het landschap stopt. 


BIJ1


(...) niks


JA21


Na een relatief lage groei in 2020 trekt naar verwachting de groei van de bevolking weer aan. In 2063 telt Nederland 20 miljoen inwoners. De bevolking groeit per saldo alleen nog door mensen met een migratieachtergrond. Eind 2020 heeft reeds een kwart van de bevolking een migratieachtergrond, over vijftig jaar is dit naar verwachting gestegen naar twee op de vijf inwoners van Nederland. Waarom is dat een probleem? Omdat iedere samenleving een bepaald absorptievermogen heeft, wat de loop van de geschiedenis genoegzaam heeft aangetoond.

(...)

Economische grootmachten die voor een substantieel deel van de CO2-uitstoot verantwoordelijk zijn, hebben zich niet gebonden aan het Akkoord van Parijs als onderdeel van het Klimaatverdrag dat de opwarming van de aarde marginaal wil intomen. Alleen al de groei van de wereldbevolking doet alle veronderstelde winst die Nederland kan boeken teniet. Er bestaat meer dan voldoende reden om ons te richten op aanpassing aan het klimaat in plaats van het klimaat aan te passen.

(...)

De geopolitieke machtsverhoudingen, zowel militair als economisch, verschuiven constant. Denk aan de opkomst van China, de moeizame relatie van het Westen met Rusland, de politieke polarisatie in de VS, de licht ontvlambare situatie in het Midden-Oosten en de explosieve bevolkingsgroei in Afrika. In die wereld moet Nederland haar plek vinden en opeisen.


BBB


(...) niks
Reacties